GR-to-Pinyin Conversion Table

GR   Pinyin

a    a1
aan   an3
ae   ai3
ah   a4
ai   ai1
air   ai2
an   an1
ang   ang1
ann   an4
anq   ang4
ao   ao3
ar   a2
arng  ang2
au   ao1
aur   ao2
aw   ao4
ay   ai4
ba   ba1
baa   ba3
baan  ban3
baang  bang3
bae   bai3
bah   ba4
bai   bai1
bair  bai2
ban   ban1
bang  bang1
bann  ban4
banq  bang4
bao   bao3
bar   ba2
bau   bao1
baur  bao2
baw   bao4
bay   bai4
bean  bian3
beau  biao3
beei  bei3
been  ben3
beeng  beng3
bei   bei1
ben   ben1
beng  beng1
benn  ben4
benq  beng4
berng  beng2
bey   bei4
bi   bi1
bian  bian1
biann  bian4
biau  biao1
biaw  biao4
bie   bie1
biee  bie3
bieh  bie4
bih   bi4
bii   bi3
biing  bing3
bin   bin1
bing  bing1
binn  bin4
binq  bing4
bo   bo1
boh   bo4
boo   bo3
bor   bo2
bu   bu1
buh   bu4
buu   bu3
bwu   bu2
bye   bie2
byi   bi2
cha   cha1
chaa  cha3
chaan  chan3
chaang chang3
chae  chai3
chah  cha4
chai  chai1
chair  chai2
chan  chan1
chang  chang1
chann  chan4
chanq  chang4
chao  chao3
char  cha2
charn  chan2
charng chang2
chau  chao1
chaur  chao2
chaw  chao4
chay  chai4
che   che1
chea  qia3
chean  qian3
cheang qiang3
cheau  qiao3
chee  che3
cheeng cheng3
cheh  che4
chen  chen1
cheng  cheng1
chenn  chen4
chenq  cheng4
cheou  qiu3
chern  chen2
cherng cheng2
cheu  qu3
cheuan quan3
chi   qi1
chia  qia1
chiah  qia4
chian  qian1
chiang qiang1
chiann qian4
chianq qiang4
chiau  qiao1
chiaw  qiao4
chie  qie1
chiee  qie3
chieh  qie4
chih  qi4
chii  qi3
chiin  qin3
chiing qing3
chin  qin1
ching  qing1
chinn  qin4
chinq  qing4
chiong qiong1
chiou  qiu1
chiu  qu1
chiuan quan1
chiuann quan4
chiue  que1
chiueh que4
chiuh  qu4
chiun  qun1
choai  chuai3
choan  chuan3
choang chuang3
choen  chun3
chong  chong1
chonq  chong4
choong chong3
choou  chou3
chorng chong2
chou  chou1
chour  chou2
chow  chou4
chu   chu1
chua  chua1
chuai  chuai1
chuan  chuan1
chuang chuang1
chuanq chuang4
chuann chuan4
chuay  chuai4
chuei  chui1
chuen  chun1
chuh  chu4
chuo  chuo1
chuoh  chuo4
chuu  chu3
chwan  chuan2
chwang chuang2
chwei  chui2
chwen  chun2
chwu  chu2
chy   chi1
chya  qia2
chyan  qian2
chyang qiang2
chyau  qiao2
chye  qie2
chyh  chi4
chyi  qi2
chyn  qin2
chyng  qing2
chyong qiong2
chyou  qiu2
chyr  chi2
chyu  qu2
chyuan quan2
chyue  que2
chyun  qun2
chyy  chi3
da   da1
daa   da3
daan  dan3
daang  dang3
dae   dai3
dah   da4
dai   dai1
dan   dan1
dang  dang1
dann  dan4
danq  dang4
dao   dao3
dar   da2
dau   dao1
daw   dao4
day   dai4
dean  dian3
deei  dei3
deeng  deng3
deng  deng1
denq  deng4
der   de2
di   di1
dian  dian1
diann  dian4
diau  diao1
diaw  diao4
die   die1
dih   di4
dii   di3
diing  ding3
ding  ding1
dinq  ding4
diou  diu1
doan  duan3
doen  dun3
dong  dong1
donq  dong4
doong  dong3
doou  dou3
dou   dou1
dow   dou4
du   du1
duan  duan1
duann  duan4
duei  dui1
duen  dun1
duenn  dun4
duey  dui4
duh   du4
duo   duo1
duoh  duo4
duoo  duo3
duu   du3
dwo   duo2
dwu   du2
dye   die2
dyi   di2
e    e1
ee   e3
eel   er3
een   en3
ell   er4
en   en1
enn   en4
er   e2
erl   er2
ern   en2
ey   ei4
fa   fa1
faa   fa3
faan  fan3
faang  fang3
fah   fa4
fan   fan1
fang  fang1
fann  fan4
fanq  fang4
far   fa2
farn  fan2
farng  fang2
feei  fei3
feen  fen3
feeng  feng3
fei   fei1
feir  fei2
fen   fen1
feng  feng1
fenn  fen4
fenq  feng4
fern  fen2
ferng  feng2
fey   fei4
foou  fou3
for   fo2
four  fou2
fu   fu1
fuh   fu4
fuu   fu3
fwu   fu2
ga   ga1
gaan  gan3
gaang  gang3
gae   gai3
gah   ga4
gai   gai1
gan   gan1
gang  gang1
gann  gan4
ganq  gang4
gao   gao3
gar   ga2
gau   gao1
gaw   gao4
gay   gai4
ge   ge1
gee   ge3
geei  gei3
geen  gen3
geeng  geng3
geh   ge4
gen   gen1
geng  geng1
genn  gen4
genq  geng4
ger   ge2
goa   gua3
goai  guai3
goan  guan3
goang  guang3
goei  gui3
goen  gun3
gong  gong1
gonq  gong4
goong  gong3
goou  gou3
gou   gou1
gow   gou4
gu   gu1
gua   gua1
guah  gua4
guai  guai1
guan  guan1
guang  guang1
guann  guan4
guanq  guang4
guay  guai4
guei  gui1
guenn  gun4
guey  gui4
guh   gu4
guo   guo1
guoh  guo4
guoo  guo3
guu   gu3
gwo   guo2
gwu   gu2
ha   ha1
haa   ha3
haan  han3
hae   hai3
hair  hai2
han   han1
hang  hang1
hann  han4
hanq  hang4
hao   hao3
har   ha2
harn  han2
harng  hang2
hau   hao1
haur  hao2
haw   hao4
hay   hai4
he   he1
heen  hen3
heh   he4
hei   hei1
heng  heng1
henn  hen4
henq  heng4
her   he2
hern  hen2
herng  heng2
hm   hm1
hoan  huan3
hoang  huang3
hoen  hun3
hoei  hui3
hong  hong1
honq  hong4
hoong  hong3
hoou  hou3
horng  hong2
hou   hou1
hour  hou2
how   hou4
hu   hu1
hua   hua1
huah  hua4
huan  huan1
huang  huang1
huann  huan4
huanq  huang4
huay  huai4
huei  hui1
huen  hun1
huenn  hun4
huey  hui4
huh   hu4
huo   huo1
huoh  huo4
huoo  huo3
huu   hu3
hwa   hua2
hwai  huai2
hwan  huan2
hwang  huang2
hwei  hui2
hwen  hun2
hwo   huo2
hwu   hu2
i    yi1
ia   ya1
ian   yan1
iang  yang1
iau   yao1
ie   ye1
in   yin1
ing   ying1
io   yo1
iong  yong1
iou   you1
iu   yu1
iuan  yuan1
iue   yue1
iun   yun1
ja   zha1
jaa   zha3
jaan  zhan3
jaang  zhang3
jae   zhai3
jah   zha4
jai   zhai1
jair  zhai2
jan   zhan1
jang  zhang1
jann  zhan4
janq  zhang4
jao   zhao3
jar   zha2
jau   zhao1
jaur  zhao2
jaw   zhao4
jay   zhai4
je   zhe1
jea   jia3
jean  jian3
jeang  jiang3
jeau  jiao3
jee   zhe3
jeen  zhen3
jeeng  zheng3
jeh   zhe4
jen   zhen1
jeng  zheng1
jenn  zhen4
jenq  zheng4
jeong  jiong3
jeou  jiu3
jer   zhe2
jeu   ju3
jeuan  juan3
jeue  jue3
jey   zhei4
ji   ji1
jia   jia1
jiah  jia4
jian  jian1
jiang  jiang1
jiann  jian4
jianq  jiang4
jiau  jiao1
jiaw  jiao4
jie   jie1
jiee  jie3
jieh  jie4
jih   ji4
jii   ji3
jiin  jin3
jiing  jing3
jin   jin1
jing  jing1
jinn  jin4
jinq  jing4
jiong  jiong1
jiou  jiu1
jiow  jiu4
jiu   ju1
jiuan  juan1
jiuann juan4
jiue  jue1
jiueh  jue4
jiuh  ju4
jiun  jun1
jiunn  jun4
joa   zhua3
joai  zhuai3
joan  zhuan3
joen  zhun3
jong  zhong1
jonq  zhong4
joong  zhong3
joou  zhou3
jou   zhou1
jour  zhou2
jow   zhou4
ju   zhu1
jua   zhua1
juai  zhuai1
juan  zhuan1
juang  zhuang1
juann  zhuan4
juanq  zhuang4
juay  zhuai4
juei  zhui1
juen  zhun1
juey  zhui4
juh   zhu4
juo   zhuo1
juu   zhu3
jwo   zhuo2
jwu   zhu2
jy   zhi1
jya   jia2
jyau  jiao2
jye   jie2
jyh   zhi4
jyi   ji2
jyr   zhi2
jyu   ju2
jyue  jue2
jyy   zhi3
ka   ka1
kaa   ka3
kaan  kan3
kaang  kang3
kae   kai3
kah   ka4
kai   kai1
kan   kan1
kang  kang1
kann  kan4
kanq  kang4
kao   kao3
karng  kang2
kau   kao1
kaw   kao4
kay   kai4
ke   ke1
kee   ke3
keen  ken3
keeng  keng3
keh   ke4
keng  keng1
kenn  ken4
ker   ke2
koa   kua3
koai  kuai3
koan  kuan3
koei  kui3
koen  kun3
kong  kong1
konq  kong4
koong  kong3
koou  kou3
kou   kou1
kow   kou4
ku   ku1
kua   kua1
kuah  kua4
kuan  kuan1
kuang  kuang1
kuanq  kuang4
kuay  kuai4
kuei  kui1
kuen  kun1
kuenn  kun4
kuey  kui4
kuh   ku4
kuoh  kuo4
kuu   ku3
kwang  kuang2
kwei  kui2
la   la2
laa   la3
laan  lan3
laang  lang3
lah   la4
lai   lai2
lan   lan2
lang  lang2
lann  lan4
lanq  lang4
lao   lao3
lau   lao2
law   lao4
lay   lai4
le   le2
lea   lia3
lean  lian3
leang  liang3
leau  liao3
leei  lei3
leeng  leng3
leh   le4
lei   lei2
leng  leng2
lenq  leng4
leou  liu3
leu   lu:3
leuan  lu:an3
ley   lei4
lha   la1
lhau  lao1
lhei  lei1
lhi   li1
lhiau  liao1
lhing  ling1
lhiou  liu1
lhou  lou1
lhu   lu1
lhuen  lun1
lhuo  luo1
li   li2
lian  lian2
liang  liang2
liann  lian4
lianq  liang4
liau  liao2
liaw  liao4
lie   lie2
liee  lie3
lieh  lie4
lih   li4
lii   li3
liin  lin3
liing  ling3
lin   lin2
ling  ling2
linn  lin4
linq  ling4
liou  liu2
liow  liu4
liu   lu:2
liuan  lu:an2
liueh  lu:e4
liuh  lu:4
loan  luan3
long  long2
lonq  long4
loong  long3
loou  lou3
lou   lou2
low   lou4
lu   lu2
luan  luan2
luann  luan4
luen  lun2
luenn  lun4
luh   lu4
luo   luo2
luoh  luo4
luoo  luo3
luu   lu3
ma   ma2
maa   ma3
maan  man3
maang  mang3
mae   mai3
mah   ma4
mai   mai2
man   man2
mang  mang2
mann  man4
mao   mao3
mau   mao2
maw   mao4
may   mai4
mean  mian3
meau  miao3
meei  mei3
meeng  meng3
mei   mei2
men   men2
meng  meng2
menn  men4
menq  meng4
mey   mei4
mha   ma1
mhau  mao1
mhen  men1
mheng  meng1
mhi   mi1
mhie  mie1
mho   mo1
mi   mi2
mian  mian2
miann  mian4
miau  miao2
miaw  miao4
mieh  mie4
mih   mi4
mii   mi3
miin  min3
miing  ming3
min   min2
ming  ming2
minq  ming4
miow  miu4
mo   mo2
moh   mo4
moo   mo3
moou  mou3
mou   mou2
mow   mou4
mu   mu2
muh   mu4
muu   mu3
na   na2
naa   na3
naan  nan3
naang  nang3
nae   nai3
nah   na4
nan   nan2
nang  nang2
nann  nan4
nao   nao3
nau   nao2
naw   nao4
nay   nai4
nean  nian3
neau  niao3
neei  nei3
neh   ne4
neng  neng2
nenn  nen4
nenq  neng4
neou  niu3
neu   nu:3
ney   nei4
nha   na1
nhian  nian1
nhie  nie1
nhiou  niu1
ni   ni2
nian  nian2
niang  niang2
niann  nian4
nianq  niang4
niaw  niao4
nie   nie2
nieh  nie4
nih   ni4
nii   ni3
niing  ning3
nin   nin2
ning  ning2
ninq  ning4
niou  niu2
niow  niu4
niueh  nu:e4
niuh  nu:4
noan  nuan3
nong  nong2
nonq  nong4
now   nou4
nu   nu2
nuh   nu4
nuo   nuo2
nuoh  nuo4
nuoo  nuo3
nuu   nu3
o    o1
oou   ou3
ou   ou1
ow   ou4
pa   pa1
pah   pa4
pai   pai1
pair  pai2
pan   pan1
pang  pang1
pann  pan4
panq  pang4
pao   pao3
par   pa2
parn  pan2
parng  pang2
pau   pao1
paur  pao2
paw   pao4
pay   pai4
pean  pian3
peau  piao3
peeng  peng3
pei   pei1
peir  pei2
pen   pen1
peng  peng1
penq  peng4
pern  pen2
perng  peng2
pey   pei4
pi   pi1
pian  pian1
piann  pian4
piau  piao1
piaw  piao4
pie   pie1
piee  pie3
pih   pi4
pii   pi3
piin  pin3
pin   pin1
ping  ping1
pinn  pin4
pinq  ping4
po   po1
poh   po4
poo   po3
poou  pou3
por   po2
pour  pou2
pu   pu1
puh   pu4
puu   pu3
pwu   pu2
pyan  pian2
pyau  piao2
pyi   pi2
pyn   pin2
pyng  ping2
raan  ran3
raang  rang3
ran   ran2
rang  rang2
ranq  rang4
rao   rao3
rau   rao2
raw   rao4
ree   re3
reen  ren3
reh   re4
ren   ren2
reng  reng2
renn  ren4
rhang  rang1
rheng  reng1
roan  ruan3
roei  rui3
rong  rong2
roong  rong3
roou  rou3
rou   rou2
row   rou4
ru   ru2
ruei  rui2
ruen  run2
ruenn  run4
ruey  rui4
ruh   ru4
ruo   ruo2
ruoh  ruo4
ruu   ru3
ryh   ri4
sa   sa1
saa   sa3
saan  san3
saang  sang3
sah   sa4
sai   sai1
san   san1
sang  sang1
sann  san4
sanq  sang4
sao   sao3
sau   sao1
saw   sao4
say   sai4
seh   se4
sen   sen1
seng  seng1
sha   sha1
shaa  sha3
shaan  shan3
shaang shang3
shae  shai3
shah  sha4
shai  shai1
shan  shan1
shang  shang1
shann  shan4
shanq  shang4
shao  shao3
shar  sha2
shau  shao1
shaur  shao2
shaw  shao4
shay  shai4
she   she1
shean  xian3
sheang xiang3
sheau  xiao3
shee  she3
sheen  shen3
sheeng sheng3
sheh  she4
sheir  shei2
shen  shen1
sheng  sheng1
shenn  shen4
shenq  sheng4
sheou  xiu3
sher  she2
shern  shen2
sherng sheng2
sheu  xu3
sheuan xuan3
sheue  xue3
shi   xi1
shia  xia1
shiah  xia4
shian  xian1
shiang xiang1
shiann xian4
shianq xiang4
shiau  xiao1
shie  xie1
shiee  xie3
shieh  xie4
shih  xi4
shii  xi3
shiing xing3
shin  xin1
shing  xing1
shinn  xin4
shinq  xing4
shiong xiong1
shionq xiong4
shiou  xiu1
shiow  xiu4
shiu  xu1
shiuan xuan1
shiuann xuan4
shiue  xue1
shiueh xue4
shiuh  xu4
shiun  xun1
shiunn xun4
shoa  shua3
shoai  shuai3
shoang shuang3
shoei  shui3
shoen  shun3
shoou  shou3
shou  shou1
shour  shou2
show  shou4
shu   shu1
shua  shua1
shuah  shua4
shuai  shuai1
shuan  shuan1
shuang shuang1
shuann shuan4
shuay  shuai4
shuenn shun4
shuey  shui4
shuh  shu4
shuo  shuo1
shuoh  shuo4
shuu  shu3
shwei  shui2
shwu  shu2
shy   shi1
shya  xia2
shyan  xian2
shyang xiang2
shyau  xiao2
shye  xie2
shyh  shi4
shyi  xi2
shyn  xin2
shyng  xing2
shyong xiong2
shyr  shi2
shyu  xu2
shyuan xuan2
shyue  xue2
shyun  xun2
shyy  shi3
soan  suan3
soei  sui3
soen  sun3
song  song1
sonq  song4
soong  song3
soou  sou3
sou   sou1
sow   sou4
su   su1
suan  suan1
suann  suan4
suei  sui1
suen  sun1
suenn  sun4
suey  sui4
suh   su4
suo   suo1
suoo  suo3
swei  sui2
swo   suo2
swu   su2
sy   si1
syh   si4
syy   si3
ta   ta1
taa   ta3
taan  tan3
taang  tang3
tah   ta4
tai   tai1
tair  tai2
tan   tan1
tang  tang1
tann  tan4
tanq  tang4
tao   tao3
tarn  tan2
tarng  tang2
tau   tao1
taur  tao2
taw   tao4
tay   tai4
te   te1
tean  tian3
teau  tiao3
teh   te4
terng  teng2
ti   ti1
tian  tian1
tiann  tian4
tiau  tiao1
tiaw  tiao4
tie   tie1
tiee  tie3
tieh  tie4
tih   ti4
tii   ti3
tiing  ting3
ting  ting1
tinq  ting4
toei  tui3
toen  tun3
tong  tong1
tonq  tong4
toong  tong3
toou  tou3
torng  tong2
tou   tou1
tour  tou2
tow   tou4
tsa   ca1
tsaan  can3
tsaang cang3
tsae  cai3
tsai  cai1
tsair  cai2
tsan  can1
tsang  cang1
tsann  can4
tsao  cao3
tsarn  can2
tsarng cang2
tsau  cao1
tsaur  cao2
tsaw  cao4
tsay  cai4
tseh  ce4
tsen  cen1
tsenq  ceng4
tsern  cen2
tserng ceng2
tsoei  cui3
tsoen  cun3
tsong  cong1
tsorng cong2
tsow  cou4
tsu   cu1
tsuan  cuan1
tsuann cuan4
tsuei  cui1
tsuen  cun1
tsuenn cun4
tsuey  cui4
tsuh  cu4
tsuh  cu4
tsuo  cuo1
tsuoh  cuo4
tsuoo  cuo3
tswan  cuan2
tswen  cun2
tswo  cuo2
tswu  cu2
tsy   ci1
tsyh  ci4
tsyr  ci2
tsyy  ci3
tu   tu1
tuan  tuan1
tuann  tuan4
tuei  tui1
tuen  tun1
tuenn  tun4
tuey  tui4
tuh   tu4
tuo   tuo1
tuoh  tuo4
tuoo  tuo3
tuu   tu3
twan  tuan2
twei  tui2
twen  tun2
two   tuo2
twu   tu2
tyan  tian2
tyau  tiao2
tyi   ti2
tyng  ting2
tza   za1
tzaan  zan3
tzaang zang3
tzae  zai3
tzai  zai1
tzan  zan1
tzang  zang1
tzann  zan4
tzanq  zang4
tzao  zao3
tzar  za2
tzarn  zan2
tzau  zao1
tzaur  zao2
tzaw  zao4
tzay  zai4
tzee  ze3
tzeen  zen3
tzeh  ze4
tzeir  zei2
tzen  zen1
tzeng  zeng1
tzenn  zen4
tzenq  zeng4
tzer  ze2
tzoan  zuan3
tzoei  zui3
tzoen  zun3
tzong  zong1
tzonq  zong4
tzoong zong3
tzoou  zou3
tzou  zou1
tzow  zou4
tzu   zu1
tzuan  zuan1
tzuann zuan4
tzuen  zun1
tzuey  zui4
tzuh  zu4
tzuo  zuo1
tzuoh  zuo4
tzuoo  zuo3
tzuu  zu3
tzwo  zuo2
tzwu  zu2
tzy   zi1
tzyh  zi4
tzyy  zi3
u    wu1
ua   wa1
uai   wai1
uan   wan1
uang  wang1
uei   wei1
uen   wen1
ueng  weng1
uo   wo1
wa   wa2
wah   wa4
wan   wan2
wang  wang2
wann  wan4
wanq  wang4
way   wai4
wei   wei2
wen   wen2
wenn  wen4
wenq  weng4
wey   wei4
woa   wa3
woan  wan3
woang  wang3
woei  wei3
woen  wen3
woeng  weng3
woh   wo4
woo   wo3
wu   wu2
wuh   wu4
wuu   wu3
ya   ya2
yah   ya4
yai   yai2
yan   yan2
yang  yang2
yann  yan4
yanq  yang4
yau   yao2
yaw   yao4
ye   ye2
yea   ya3
yean  yan3
yeang  yang3
yeau  yao3
yee   ye3
yeh   ye4
yeong  yong3
yeou  you3
yeu   yu3
yeuan  yuan3
yeun  yun3
yi   yi2
yih   yi4
yii   yi3
yiin  yin3
yiing  ying3
yinn  yin4
yinq  ying4
yn   yin2
yng   ying2
yong  yong2
yonq  yong4
you   you2
yow   you4
yu   yu2
yuan  yuan2
yuann  yuan4
yueh  yue4
yuh   yu4
yun   yun2
yunn  yun4